Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców w ramach projektu pt. „Żłobek w Piaskach” – Rozeznanie rynku

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym
w trybie rozeznania rynku na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców w ramach projektu pt. „Żłobek w Piaskach” realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z realizacją projektu: „Żłobek w Piaskach”, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe).

Proszę śledz nas na facebook: